TINTE STRATEGICE

scoala-iuliu-maniu-zalau-tinte-strategice-2017

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării țintelor și complexitatea relațiilor dintre domeniile funcționale determină o abordare prin acțiuni complementare în cadrul celor patru opțiuni strategice de bază. Astfel, pentru diminuarea sau înlăturarea punctelor slabe menționate, au fost formulate urmatoarele ținte strategice:
T1. Reconsiderarea în vederea promovării unui management și leadership de calitate, eficient, implicat atât la nivelul organizației cât și al clasei care să permită creșterea responsabilității, valorizarea specificului școlii și consolidarea coeziunii de grup.
T2. Optimizarea calității procesului instructiv-educativ prin formarea și perfecționarea continuă a personalului didactic în vederea creșterii motivației, performanței individuale și implicit în rândul beneficiarilor primari și secundari ai educației.
T3. Revizuirea ofertei CDȘ-urilor și CDL-urilor(ADS) în concordanță cu nevoile beneficiarilor direcți și indirecți și care să permită în același timp dezvoltarea competențelor cheie (lingvsitice, digitale, antreprenoriale), orientarea școlară și inserția profesională a absolvenților.
T4. Reducerea absenteismului, prevenirea abandonului școlar și a eșecului școlar, asigurarea unei educații incluzive pentru elevii cu CES, prin implicarea părinților ca o entitate distinctită, partener cu personalitate juridică în luarea deciziilor, derularea activităților de proiect din școală și sprijinirea procesului instructiv-educativ.
T5. Garantarea unui mediu educațional sănătos, armonios și a unor resurse materiale moderne, securizante care să favorizeze dezvoltarea individuală și colectivă în conformitate cu standardele naționale și europene, prin proiecte de parteneriat cu comunitatea locală și agenți economici.
T6. Crearea unui etos propriu în plan local, regional, național și european prin dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii și derularea de proiecte care să promoveze interculturalitatea, valori culturale tradiționale, valori ale unei cetățenii europene, în vederea promovării imaginii școlii în comunitate.